بخش اعظم کمکهاي انجام شده به خيريه فرهاد از سوي حامياني است که بدون معرفي کمک هاي خود را در اختيار اهداف اين خيريه قرار مي دهند ما از همين جا از دل دريايشان تشکر مي کنيم

وب سایت : ثبت نشده