مديران روزنامه همشهري با موافقت در جهت چاپ آلهي هاي خيريه در جهت اطلاع رساني و نزديک تر کردن خيرين و مددجويا ن اين موسسه را ياري مي نمايند

وب سایت : ثبت نشده