مديران روزنامه شرق  با درج آگهي رايگان خيريه در صفحات روزنامه  در نزديکتر نموده خيرين و مددجويان ، اين موسسه را حمايت مي نمايند

وب سایت : ثبت نشده