کمک هاي نقدي از چند طريق قابل پرداخت مي باشد:

 

1. واريز وجه به حساب بانکي مؤسسه نزد بانک پارسيان شماره حساب 021123347

2. واريز به کارت مؤسسه شماره کارت 6221061080000773

3. اعزام پيک مؤسسه در محل مورد نظر شما براي دريافت کمک اهدايي شما.

4. مراجعه حضوري به مؤسسه و پرداخت مبلغ اهدائي و دريافت اطلاعات تکميلي.

5.واريز کمک از طريق سايت مؤسسه به صورت اينترنتي .

6.تکميل فرم حامي و تامين بخشي از نيازهاي مددجو

7.دريافت قلک ويژه مؤسسه خيريه فرهاد جهت واريز کمک مالي مورد نظر.