موسسه خيريه فرهاد با رعايت اصول و ارزش هاي زير خدمات خود را ارائه مي نمايد

فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي

اجراي تکاليف ديني و برگزاري مراسم مذهبي، بزرگداشت اعياد شيعي و برقراري ايام سوگواري معصومين عليه‌السلام و ترويج شعائر ديني از طرق مختلف در برنامه کاري مؤسسه مي‌باشد و نسبت به چاپ و تهيه ادعيه‌هاي مناسب و توزيع آن اقدام مي‌نمايد و مشارکت فعال در همه امور مذکور خواهد داشت.

مشاورين

با توجه به توصيه‌هاي مکرر دين مبين اسلام و ضرورت استفاده از نظرات و پيشنهادات اهل خير و خبرگان و مشاوره اساتيد و کارشناسان و صاحبان انديشه و تفکر، مؤسسه به صورت منظم با تشکيل جلسات و دعوت از خبرگان و صاحبان خرد و افراد باتجربه، روش‌هاي نوين علمي و ديني را مطالعه، بررسي و اقدامات خود را با مشاورت آنان به اجرا مي‌گذارد.
نکته: دعوت از افراد با پيشنهاد مدير اجرائي و تأييد هيأت مديره انجام مي‌پذيرد.

ضوابط مساعدت

با توجه به تعداد بسيار زياد افراد نيازمندي که در جامعه وجود دارد و محدوديتي که در منابع مالي و امکانات مؤسسه نسبت به تعداد اقشار نيازمند ملاحظه مي‌شود. ضرورت تدوين ضوابطي براي ارائه مساعدت‌ها کاملاً محرز مي‌باشد از سوي ديگر تشخيص واجد شرايط بودن افراد متقاضي و دريافت کمک‌ها مقوله‌اي است که تعريف و تشريح مي‌شود و در دستورالعمل‌ مالي درج مي‌گردد

مددکاري اجتماعي

به منظور رعايت اصول شرعي و تأکيدات دين مبين اسلام، خدمات وفق، آخرين دست‌آوردهاي علمي با حفظ شئونات انساني و کرامت اشخاص انجام مي‌شود و با هدف احترام به ارزش‌هاي انساني و براي تشخيص صحيح و تعيين افراد نيازمند، مؤسسه در مراحل شناسائي، تشخيص مشکل، ارائه برنامه کمکي و انجام مساعدت و توانمندسازي افراد از خدمات مددکاران اجتماعي بهره مي‌گيرد و اصول علمي و حرفه‌اي مددکاري اجتماعي را پايه تصميم‌گيري‌ها و اقدامات خود قرار مي‌دهد.

محرمانه بودن اطلاعات افراد نيازمند

با عنايت به تأکيدات مذهبي و ديني و ضرورت حفظ آبرو و حيثيت افراد و رعايت اخلاق انساني و ايماني و با تأسي از سنت‌ها و رويه‌ها و پيشوايان مذهبي و ديني در اين مؤسسه کليه سوابق و مدارک و مستندات و گزارشات مددکاري و مراحل تحقيق و بررسي نيازمند بودن افراد محرمانه بوده و هيچ‌کس حق افشا کردن آن را در هيچ شرايطي ندارد مگر آنکه با حکم قضائي و به مأمورين رسمي دولتي در صورت درخواست کتبي ارائه شود.

توانمدسازي

سياست اصلي و مهم مؤسسه تلاش و برنامه‌ريزي براي استقلال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد است زيرا هر گاه کمک و مساعدتي انجام مي‌شود به اين منظور است که در نهايت افراد و خانواده‌هاي نيازمند بتوانند با اتکاء به مهارت‌ها و توانائي‌هاي خود به صورت مستقل و بدون نياز به ديگران امور زندگي خود را سامان‌دهي نمايند پس طبق ضرب‌المثل مشهور، مؤسسه تلاش مي‌کند به جاي ماهي دادن ماهيگيري را به افراد بياموزد و اين روش و سياست اصل مهم مؤسسه است اگر چه براي رفع مشکلات مقطعي و کوتاه‌مدت مساعدت‌هاي مالي و امثالهم هم انجام مي‌شود.

نکته: مددکار براي هر مددجو و هر مورد، چگونگي امکان توانمندسازي را ضمن طرح کمکي، ارائه مي‌دهد.

ارزيابي و پيگيري

از آنجا که توانمندسازي و مؤثر بودن و نتيجه‌بخش بودن فعاليت‌ها و خدمات و پرهيز از تکدي‌گري و تشويق افراد به زندگي مستقل از اصول کار مؤسسه است، پيوسته فعاليت‌هاي خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و تأثير آن را مطالعه مي‌کند تا از اصول خود فاصله نگيرد و راه خطا را تکرار نکند. زيرا اگر کمکي انجام مي‌شود، بايد به جاي خود و به موقع انجام شود و مددکاران به تحقق خواسته و هدف نظارت داشته باشند. لذا ارزيابي خدمات و اصلاح فرايند انجام کار و رفع مشکلات و راهنمايي و هدايت بدون دخالت مستقيم در زندگي شخصي کمک‌گيرندگان را در برنامه خود قرار مي‌دهد. انشاا... که مورد رضايت خداوند قرار گيرد و نتيجه‌بخش باشد.

.