منابع مالي مورد نياز مؤسسه جهت ارائه خدمات انشاءا... با استفاده از روش‌هاي زير تأمين مي‌گردد:


1- وجوه اهدايي مؤسس
2- وجوه اهدايي هيأت امناء و هيأت مديره مؤسسه
3- درآمدهاي حاصله از اجاره واحدها و آپارتمان‌هاي پيش‌بيني شده بدين منظور توسط مؤسس
4- جذب کمک‌هاي دولتي
5- پذيرش کمک‌هاي افراد اهل خير و نيکوکاري
6- دريافت کمک از مؤسسات خدمات اجتماعي غيردولتي
7- اخذ کمک‌هاي افراد ساکن در خارج از کشور
8- دريافت کمک‌هاي مردمي (وجوه نقد، کالا، املاک و ...)
9- دريافت نذورات و وقفيات اهل خير
10- پذيرش هدايا

نکته: براي تحقق هر يک از موارد فوق روش کار لازم تهيه و بعد از تصويب هيأت مديره اقدام مي‌شود.