جامعه هدف موسسه که در اولويت در يافت خدمات مي باشند شامل گروه هاي زير ميباشند:

 

- زنان مبتلا به سرطان نيازمندي که شوهرشان فوت شده است.

- زنان مبتلا به سرطان نيازمندي که شوهرشان متواري شده باشد.

- زنان مبتلا به سرطان نيازمندي که شوهرشان قادر بکار  نباشد.

- زنان مبتلا به سرطان نيازمندي که شوهرشان معتاد باشد

- زنان مبتلا به سرطان نيازمند مطلقه

- دختران مبتلا به سرطان فاقد سرپرست موثر