شب قدر از عزيزترين شبها نزد خداوند است. خيريه فرهاد اين افتخار را دارد تا همه ساله در اين شب هاي عزيز پذيراي روزه داران گرامي شهر تهران باشد