در تاريخ 14 الي 20 ديماه 95 تئاتري با عنوان مکاشفات شخصي به کارگرداني آقاي داوود بني اردلان  و همکاري خانم ليلا جعفري در گالري ايرانشهر برگزار گرديد که عوايد حاصل از اين تئاتر به مؤسسه خيريه فرهاد اهدا گرديد.