بازارچه خيريه فرهاد در تاريخ هاي 26 الي 29 بهمن ماه در مجتمع فرهنکي و سينمايي پرديس قلهک برگزار گرديد