موسسه خيريه فرهاد خدمات درماني، مشاوره اي، مددکاري و کمک هاي معيشتي به شرح ذيل ارائه مي نمايد:

 

1-ارائه خدمات مشاوره حضوري وتلفني

2-ارائه خدمات مدد کاري اجتماعي

3- ارائه خدمات پيشگيري از سرطان

4- راهنمائي در مورد رعايت رژيم غذائي براي بيماران سرطاني

5-پرداخت هزينه دارو با همکاري مددکاري انستيتو کانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني

6- تامين سبد غذائي ويژه مددجويان تحت پوشش  چند نوبت در سال

7- کمک به تامين بخشي از هزينه داروئي بيماران واجد شرايط

8-کمک به تامين بخشي از هزينه هاي درماني مددجويان نيازمند

9- کمک به پرداخت شهريه دانشجويان تحت  سرپرستي  بيماران زن نيازمند تحت پوشش

10 – کمک به تامين هزينه هاي اجاره مسکن در موارد خاص

11- ساير کمک هاي مالي  با تائيد هيات مديره خيريه فرهاد

نکته: خدمات مذکور در محدوده منابع مالي موسسه ارائه مي شود

شرايط و ويژگي هاي زنان نيازمند فاقد سرپرست مبتلا به سرطان متقاضي دريافت کمک:

-عدم توانائي اداره امور زندگي شخصي و خانوادگي
- مستأجر بودن يا داشتن مسکن نامناسب ملکي
- نداشتن حقوق و درآمد ماهيانه در حد ضرورت اداره زندگي
- نداشتنن سرپرست موثر
- افراد فقير و در راه مانده و ابن‌سبيل
- عدم امکان تهيه داروهاي مورد نياز و گران‌قيمت
- افراد نيازمند خاص که در بند مي‌باشند.
- عدم امکان ادامه تحصيل به دليل کمبود منابع مالي
- در حبس يا متواري بودن سرپرست خانواده

ميزان و حدود کمک ها:

تعيين ميزان و حدود مساعدت‌ها بستگي به نوع مشکل، شدت و حجم آن، زمان لازم براي توانمندسازي مددجويان و خدمت‌گيرندگان دارد و البته حدود و ميزان آن ضمن توجه به مشکل نيازمند، تعيين و در دستورالعمل مربوطه مشخص مي‌شود و بعد از تأييد هيأت مديره به اجرا گذاشته خواهد شد.
در هر حال حدود کمک‌ها بستگي به ميزان منابع مالي در اختيار مؤسسه و ميزان مشارکت اهل خير يا دستگاههاي مشارکت‌کننده و البته دعاي خير افراد و مشيت خداوند بزرگ دارد.