هر موسسه براي انجام امور اجرايي و سياستگذاري هاي خود نيازمند يک بدنه اجرايي و سياست گذاري مي باشد تا با تکيه بر اين بدنه که پايه و اساس هر موسسه اي مي باشد توانايي تحقق اهداف غايي هر موسسه ممکن مي گردد.

به همين منظور در زير جهت آشنايي اين بدنه اجرايي و سياست گذاري معرفي مي گردد

اعضاي هيأت امنا

1- حاج قاسم فرهاد

2- حاج محمد نورشمسي

3- دکتر جعفر ميرفخرايي

4- حاج حسين يزداني

5- دکتر ايرج ميرقائمي قاهاني

6- مهندس طاهر عزيزي قناد

7- محمد اميد فرهاد 

8- فاطمه منظر فرهاد

9- آناهيتا فرهاد

10- آتوسا فرهاد

11- آزاده فرهاد

12- صديقه طايفه رضاخاني

13- احسان رحيمي

14-محمد عندالله

 

 

اعضاء هيئت مديره و بازرسين

1- قاسم فرهاد

2- محمد نورشمسي

3- محمد اميد فرهاد

4- صديقه طايفه رضاخاني

5- آناهيتا فرهاد

6- محمد عندالله

7- آتوسا فرهاد

8- آزاده فرهاد

9- فاطمه منظر فرهاد